امروز يکی که رفته بود برگشته. نمی دونم .. شمابودين جواب دل منو چی ميدادين چجوری راضی ا ش ميکردين .

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
پريسا

نمی دونم اونيکه رفته و برگشته کی بوده اما اميدوارم اگه مال تو هست و به صلاحت بازم برگرده. اما اينو ميدونم که منم از خدا خواستم که برگرده و برگشت و با خودش عشق امید و شادی آورد