عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد . اگر دیگری را دوست میداری ، اگر می خواهی یاریش کنی ، کمک کن تا یگانه شود .تو نباید او را اشباع کنی .. . چنان سیراب از وجود خود که نیازی به حضورتو نباشدتلاش نکن با حضور خود بگونه ای او را کامل کنی .کمک کن تا یگانه شود

/ 0 نظر / 14 بازدید